Onze bewonerspetitie valt op! Het Algemeen Dagblad besteedde op 28 april al aandacht aan onze zorgen, zowel online als in print. Ook in De Telegraaf en op Radio West werd aandacht besteed aan de Sterfietsroute bezwaren van de bewoners. Een kleine impressie vind je hieronder.

De strekking? “Fietsen op de Kranenburgweg is al heel veilig en comfortabel, investeren in een sterfietsroute is helemaal niet nodig. Besteed dat geld liever op plekken in Den Haag waar er echt problemen zijn. Maar als de gemeente dat dan toch per sé wil, maak er dan een variant van waar ook bewonerswensen in gehonoreerd worden.”

Wat kun jij als betrokken bewoner doen?  Ben je ook bezorgd om je fijne buurtje en mogelijk gebrek aan parkeerplekken straks? Heb je de bewonerspetitie nog niet ondertekend? Vul m dan vandaag nog in en stop ‘m in de bus bij de adressen die op de petitie staan. En stem op de site van de gemeente: Kranenburgweg (denhaag.nl)

NOS website maandag 6 mei. Link naar artikel hier

 

Artikel in AD print en online op 1 mei van verslaggever Anke Haadsma.

De samenvatting van het interview op Radio West bij West wordt wakker op 2 mei:

Het interview op 3 mei in De Telegraaf door verslaggever Tanja Verkaik : De wensen van de bewoners

Sinds de veelbewogen bewonersbijeenkomst in mei 2023 over de sterfietsroute hebben een drietal bewoners van de KBW het voortouw genomen om nogmaals een enquete te houden onder zoveel mogelijk direct aanwonenden tussen het stuk Van Boetzelaerlaan en Westduinweg – het stuk KBW waar de sterfietsroute moet komen.

Uit de enquête kwamen twee wensen heel duidelijk naar voren  ( 88 antwoorden, 95% woont aan de KBW of omliggende straten):

 • Houd de stoepen aan huizenzijde op dezelfde breedte
 • Laat geen parkeerplaatsen verloren gaan


Ons commentaar op de verschillende opties zoals die door de gemeente gepresenteerd zijn:

 

Optie 1

 • De haakse parkeerplekken verdwijnen. Dit zorgt voor een verlies van 55 parkeerplekken waar met name de bewoners van de achterliggende straten nu gebruik van maken. Een oplossing voor de parkeerdruk die er voor zorgde dat de straten bereikbaar bleven voor o.a. hulpdiensten en die de gemeente in 2009 ruim 7 ton heeft gekost
 • Suggereert dat elk huis een voortuin heeft van 2,2 meter en dat er daarnaast nog een stoep is van 4,4 meter. Dit is onjuist; er zijn welgeteld 7 huizen aan de KBW met een voortuin en daar is de stoep ca. 3 meter, bij de rest van de straat is de stoep maximaal 5 meter breed
 • Levert qua groenstrook aan kanaalzijde tesamen met de langsparkeeroptie precies de benodigde 8 meter reservering op die nodig is voor een dubbel tram tracé
 • Suggereert dat er veel groen wordt aangelegd. We weten echter dat er aan de Houtrustweg ter hoogte van de nieuwe flats een strook is gereserveerd voor een mogelijk tram tracé waar uitsluitend helmgras op geplant is, net als in de kleine plantsoentjes op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan.
 • Een 5,5 meter brede rijweg lijkt best breed, maar in de praktijk betekent het dat als er 1 auto / bestelbus stilstaat om bijvoorbeeld een pakje af te leveren, de weg meteen geblokkeerd raakt en fietsers minder uitwijkmogelijkheden hebben dan nu het geval is.

 

Optie 2

 • Dezelfde indeling als optie 1, maar nu met grote bomen aan twee zijden van de weg op de plek van parkeerplakken nu. NB: Bomen die de afgelopen jaren aan de KBW zijn geplant, zoals bijvoorbeeld op het pleintje ter hoogte van de Cabeliaustraat gaan om de paar jaar dood vanwege de zilte en stevige zeelucht.
 • Kenmerken: nog steeds ruimte voor een tram trace, 55 parkeerplekken minder +  extra plekken weg om ruimte te maken voor bomen + nog steeds heeft iedereen een voortuin cadeau gekregen, 5,5 meter is weinig voor tweezijdig verkeer.

 

Optie 3

 • De groenstrook aan kanaalzijde is ruim 8 meter breed. Verwachting: Helemaal panklaar voor een toekomstig tram tracé. De speeltoestellen zullen zowel overdag door de buurtkinderen gebruikt worden als door de hangjongeren die nu vooral de wachthokjes voor tram en bus in de buurt bezetten ’s avonds
 • De 70 haakse parkeerplekken verdwijnen, ook een aantal langsparkeerplekken verdwijnen om ruimte te maken voor bomen. Verwachting: die bomen gaan helemaal niet aanslaan
 • De stoep wordt smaller, zodat de bankjes waar ’s middags wél zon is zullen moeten verdwijnen. Wel hebben we kennelijk nog steeds allemaal een voortuin
 • De weg wordt versmald naar 4 meter en wordt een fietsstraat met voor auto’s 1 richtingsverkeer. Verwachting: zodra er een auto/bestelbus stilstaat, wordt de straat geblokkeerd en moeten achterop komende fietsers wachten of - zonder overzicht – inhalen in de hoop dat er geen tegenliggers tegemoet fietsen

 

Alternatief plan bewoners

Een wegindeling zoals hierboven getoond, waarbij er plek is voor EN een vrij liggend dubbel fietspad EN gestoken parkeren met ca. 260 parkeerplekken EN extra groen EN de brede stoep (zoals het beschermd stadsgezicht voorschrijft en waar bewoners zo van houden)

Download de flyer Nederlands  - English

Een Sterfietsroute is niet hetzelfde als een fietsstraat!!

Door de gemeente is de afgelopen jaren altijd gesproken over een “Sterfietsroute”, waarbij de eisen van zo’n route nooit veel verder kwamen dan “minimaal 3,5 meter verdeeld over twee rijpaden”. Ook meerdere malen navraag naar de eisen heeft nooit meer opgeleverd dan de eisen aan de breedte van de fietsstroken

Nu blijkt dat zij met “sterfietsroute” bedoelen dat er een fietsstraat aangelegd moet worden over de hele breedte van het rijgedeelte. Waarbij de eisen zijn dat auto’s te gast zijn op een (5 meter brede) rode fietsstraat en dat dwarsparkeren per definitie geen optie is omdat dit de fietsveiligheid zou benadelen. 

Aantal (haakse) parkeerplekken die in 2009 op de KBW zijn aangelegd om de achterliggende straten in het Geuzenkwartier te ontlasten: 70, als compensatie voor de 76 parkeerplekken die met name in de straten tussen Westduinweg- Kranenburgweg – Willem de Zwijgerlaan te weinig waren. Die gaan verdwijnen in alle voorgestelde varianten, zodat er ca. 50 plekken verdwijnen.

De dwarsparkeerplekken op de KBW beginnen bij de Ruijchaverstraat en eindigen ter hoogte van nummer 84. 

Dat er op de KBW vrijwel nooit aanrijdingen zijn, en als die er zijn dat dan op de kruispunten gebeurt (met de Van Boetzelaerlaan, kruising met de Duindorpdam/Westduinweg en het fiets oversteekpunt bij de waterkering) wordt door de gemeente als niet terzake doend afgedaan.

Geen verplichte indeling voor fietsstraten

Iedere stad kan haar eigen criteria hanteren voor de eisen aan fietsstraten. Of sterfietsroutes, de term die de gemeente Den Haag hanteert. De stukken die de KBW bewoners hebben aangeleverd waaruit blijkt dat andere steden hele andere definities hanteren en dwarsparkeren niet per se fietsonveilig hoeft te zijn, zijn “voor kennisgeving aangenomen”, aldus de gemeente in haar reactie op 22 maart 2024.

Fietsstraten zijn helemaal niet zo veilig!

Uit het rapport van voorjaar 2018 van het CROW Fietsberaad  blijkt dat fietsstraten lang niet altijd voor veiligere verkeerssituaties zorgt. De Conradkade in Den Haag wordt genoemd als een van de routes waar dit zelfs heeft gezorgd voor een verslechtering. Hoewel het autoverkeer maar in 1 richting kan, kunnen fietsers 2 kanten op. Dit zorgt voor hinderlijke tegemoetkomingen. Fietsers geven de fietsstraat desgevraagd een krappe 6.

Kate gate! 

Kate gate????

De foto die gebruikt is als openingspagina op de gemeentewebsite en op de folder lijkt gemanipuleerd en is op z’n minst tendentieus te noemen. Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld en de positie van de gebouwen. Het lijkt een samengestelde foto uit waarschijnlijk 3 foto’s! Je ziet een fietser die moet inhouden voor een busje dat van rechts invoegt. Echter, vanaf de Willem de Zwijgerlaan (het straatnaambordje rechts) kun je normaal gesproken de nieuwe appartementen en het oude sluishuisje met het Italiaanse restaurant (die je in de achtergrond ziet) helemaal niet zien. Dat doet vermoeden dat deze foto is samengesteld met als doel “zie je wel, gevaarlijke verkeerssituatie” en deze situatie niet daadwerkelijk zo gefotografeerd kan zijn.

Manipulatie lijkt ook aan de orde bij deze foto van optie 1: We hebben geconstateerd dat je alleen met een bepaalde lens en van achter een auto deze foto kan maken. Ook deze foto is erg tendentieus: alsof dit een zeer gevaarlijke weg is. Maar dit is van bovenaf de situatie, dat geeft een totaal ander beeld waar de bewoners zich WEL in herkennen:


Iedereen een voortuin?!

Voorstellen 1,2,3 gaan momenteel uit van voortuinen van 2,2 meter langs de hele weg. Echter, alleen de huizen tussen de Ruychaverstraat en de Sonoystraat ( nr 47 – 53) hebben een voortuin. De stoep is daar dan ook smaller (ca. 3,5 meter). De in de plannen voorgestelde 4,2 meter stoep + 2,2 meter voortuin klopt dan ook niet. De stoep is veelal 5 meter breed van huis tot straat. De totale weg is ca. 20 meter breed van huis tot hek. Daarmee zijn alle voorgestelde varianten dus incorrect qua weergave.

 

OPROEP:

Aan een ieder die deze website leest voor 17 april 2024:

 • Om zoveel mogelijk buren en buurtbewoners te attenderen op deze site, die van de gemeente en de sterfietsroute appgroep
 • Om pas na de bewonersbijeenkomst te stemmen via de website van de gemeente. We kunnen dan inventariseren of er een optie is met de meeste stemmen van de bewoners. Je kan wel vast een eigen reactie met zienswijze te sturen aan kranenburgweg@denhaag.nl
 • Om je aan te melden voor de klankbordgroep via kranenburgweg@denhaag.nl
 • Om nu toch wel actief te worden in de bewonersgroep, of via de BOH of wijkoverleg Statenkwartier. Aanmelden kan via de contactmogelijkheid van deze site
 • Om door te geven wie er media- en / of gemeente politieke contacten heeft
 • Om na te denken over een financiële bijdrage aan een fonds Kranenburgweg waarmee juridische kosten gedekt kunnen worden voor een advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. NB: De waarde van onze huizen gaat waarschijnlijk met tienduizenden euro’s zakken als er een tram tracé voor de deur ligt, zowel fysieke schade die te verwachten is aan de huizen als de verkoopwaarde als er een tram voor je deur loopt op minder dan tien meter van je voordeur!

Oproep aan de gemeente Den Haag:

 • Om een enquête uit te voeren in samenwerking met de stichting ROVER onder de bewoners van het Norfolkterrein in hoeverre er behoefte is aan openbaar vervoer, anders dan de huidige buslijn 21 en 28 en tramlijn 17
 • Om een onderzoek te doen in samenwerking met de Fietsersbond wat fietsers van de Kranenburgweg vinden in de huidige situatie qua verkeersveiligheid, doorstroming en knelpunten op weg van/naar het strand
 • Om te inventariseren onder bewoners van het Geuzenkwartier wie er van zijn/haar auto afhankelijk is om zijn/haar beroep uit te kunnen oefenen
 • Om een inventarisatie te doen in samenwerking met de hulpdiensten in hoeverre een toekomstige parkeerdruk boven de 100% (zoals voor 2009) in de achterliggende straten van het Geuzenkwartier wenselijk is als de haakse parkeerplekken verdwijnen.
 • Om alle  bewoners aan de Kranenburgweg vast een voortuin van 2,20 meter te gunnen
 • ⁠ ⁠Om samen met de fietsersbond te onderzoeken hoe de huidige delen van de Sterfietsroute worden gewaardeerd door fietsers en of en hoe vaak er aanrijdingen gebeuren

Recente berichten