Huidige situatie

Kranenburgweg anno nu

Waar zijn we blij mee?

Beschermd stadsgezicht: De Kranenburgweg is al sinds haar aanleg een brede straat met wijds uitzicht op het groen langs het Verversingskanaal. De huizen hebben een vergelijkbaar architectonisch profiel als het Statenkwartier. Sinds 1996 mogen we ons Geuzenkwartier “beschermd stadsgezicht" noemen, net als het naastgelegen Verversingskanaal. (Zie begrenzingskaart hier) (en de toelichting hier). Veel passanten kiezen specifiek de Kranenburgweg uit om naar het strand te gaan, omdat het zo’n prachtige wijk en brede route is.

De rust én levendigheid: De straat wordt door veel fietsers en wandelaars gebruikt als doorgaande route richting het strand. Vooral einde middag en in de weekenden is het een komen en gaan van mensen die op weg zijn van of naar het strand. Doordat de straat al sinds aanleg zo breed is, is het prettig vertoeven voor een ieder. Zelfs als fietsers met drie man breed over straat gaan is er genoeg ruimte voor overig verkeer. Doordat de Kranenburgweg sinds de laatste verbouwing in 2010 een 30 kilometer inrichting heeft met op- en afritten aan begin en einde van de straat komt er relatief weinig doorgaand autoverkeer door de straat.

De sociale cohesie en leefbaarheid: de bewoners hebben hun huizen mede gekocht omwille van de brede stoepen, voldoende parkeerplek en het prachtige uitzicht op het groen langs het Verversingskanaal. Veel kinderen uit de buurt leren fietsen en skaten op de Kranenburgweg, de pleintjes en brede stoepen verwelkomen iedere dag kinderen uit de buurt om daar te spelen en een balletje te trappen. Naast de geveltuintjes die veel bewoners hebben aangelegd staan er ook veel bankjes, waar bewoners een praatje maken en genieten van de zon, omdat de kleine tuintjes op het Noordoosten helaas weinig zon en beschutting bieden. Omdat de stoepen breed zijn, is er voldoende ruimte voor bewoners en passanten. De sociale cohesie is door die bankjes en praatjes groot.

Voldoende parkeergelegenheid De Kranenburgweg heeft circa 160 parkeerplekken aan kanaalzijde en 140 aan huizenzijde. Daarmee is er voldoende parkeergelegenheid voor de aanwonenden en voor de buurtbewoners in de achtergelegen straten van het Geuzenkwartier. Tot 2017 lag de parkeerdruk nog boven de 100% in het Geuzenkwartier, door het creëren van ca. 70 extra haakse parkeerplekken is de druk gezakt.

Onze eeuwige zeebries. Omdat de Kranenburgweg haaks op het strand is aangelegd en er relatief vaak een Zuidwester- of Westenwind staat, is het zelfs op de warmste dagen zelden echt heet. De wind zorgt wel vaak voor koude achtertuintjes, omdat de zon daar na de middag verdwijnt.

De flora en fauna langs het Verversingskanaal. Doordat er niet gebouwd mag worden in, op en naast het kanaal (taluds) en door het naastgelegen Natura 2000 gebied in de Bosjes van Poot is er een levendige fauna habitat ontstaan. Natuurliefhebbers spotten regelmatig naast de wat vaker voorkomende aalscholvers, ganzen en zwanen ook ijsvogels, Vlaamse gaaien, buizerds en vleermuizen.

Wat mag er beter?

De fietspad-aansluiting van het huidige einde van de Sterfietsroute op de Kranenburgweg en de aansluiting op de Westduinweg zijn verwarrend en onoverzichtelijk voor verkeersdeelnemers. Het zorgt voor regelmatige aanrijdingen en bijna- ongelukken


Het lompe hek en de groenverzorging langs kanaalzijde. De afgelopen jaren is de gemeente steeds minder gaan investeren in het onderhouden van het hek en groen langs het kanaal. Wij zijn als bewoners zeker voorstander van meer groen, mits dat fatsoenlijk onderhouden wordt.


Handhaving achtergelaten voertuigen. Er worden in het eerste deel van de Kranenburgweg aan de kant van de Conradkade/ Boetzelaerlaan regelmatig aanhangers en voertuigen voor langere tijd achtergelaten of zelfs volledig gedumpt. Dit zorgt voor een onveilig en verwaarloosd aandoende situatie, die nog meer gedumpte voertuigen en drugsdealers aantrekt.