Verbeteren fietsroute Kranenburgweg? Of Fietsstraat EN tramreservering EN voorkoming hittestress / vergroening?


Onze reactie op de voorgestelde alternatieven voor het verbeteren van de Kranenburgweg.

Wat is de situatie in 2024?

In 2015 is besloten dat de Sterfietsroute van centrum tot strand zou worden aangelegd. De Kranenburgweg was op dat moment nog “voldoende voor nu, maar zal in een later stadium nog worden bekeken”. Dat moment was aangebroken in 2023.

Waar de bewoners naar een Sterfietsroute bijeenkomst kwamen in mei 2023 met het idee dat er twee banen rood geschilderd zouden worden, of wellicht helemaal geen aanpassingen nodig omdat de Kranenburgweg al heel ruim en fietsvriendelijk is bleek dat de gemeente de gelegenheid aangrijpt om meerdere plannen tegelijk te combineren.

De eisen voor een Sterfietsroute bleken nergens beschreven te zijn. Navraag leverde dan ook weinig op, anders dan dat een goede fietsroute minimaal 3,5 meter breed moet zijn om fietsers goed de ruimte te geven. Echter, de gemeente heeft eenzijdig besloten dat de enige optie een fietsstraat is waarbij de auto te gast is en fietsers voorrang hebben. Ook moet de rijbaan dan versmald worden om te voorkomen dat auto’s harder dan 30 kilometer per uur rijden en is haaks parkeren geen optie vanwege de fietsersveiligheid.

De parkeeroplossing met haakse parkeerplekken uit 2009 waarmee 70 van de 76 in de wijk benodigde parkeerplekken gecreëerd zijn, wordt eenzijdig  opgeheven want “Volgens de Parkeerstrategie 2021-2030 is parkeerdruk niet meer leidend wanneer ruimte wordt gemaakt voor bijvoorbeeld fietsen of het toevoegen van groen”. Daarmee gaan 55 parkeerplekken verloren.

Het plan om een tram tracé mogelijk over de Kranenburgweg te laten lopen bleek opeens weer springlevend, ondanks het laatste adviesrapport van 2017 waarin duidelijk werd verwoord dat de Kranenburgweg geen serieuze optie is om diverse redenen. Toch kiest de gemeente in haar ontwerpen ervoor om “een eventuele toekomstige tramverbinding naar het Norfolk terrein niet onmogelijk te maken, door geen onomkeerbare situaties te creëren”. Op de onlangs0 gepubliceerde site https://bereikbarestad.denhaag.nl/werkzaamheden/herinrichting-kranenburgweg/kranenburgweg-plan/ heet dat “geen gebouwen te plaatsen”, maar ook (grote) bomen zijn geen optie, werd in persoonlijke gesprekken met gemeentevertegenwoordigers duidelijk.

Dan de verplichte vergroening onder het mom van “voorkomen hittestress”. In de plannen is expliciet geen rekening gehouden met alle bestaande groen langs de kanaalzijde (“want dat is geen onderdeel van het plan”). Er zijn door de gemeente aan de KBW bewoners geen metingen gepresenteerd die aangeven hoeveel hittestress er aan de Kranenburgweg wordt ervaren tijdens warme dagen, laat staan in vergelijking met andere wijken in de stad. Deze site geeft daar wel inzicht in: https://denhaag.klimaatmonitor.net. Daaruit blijkt inderdaad dat de Kranenburgweg het soms warm heeft, maar ook dat de groenstrook direct langs het water met al haar groen net zo heet is, en (dus) geen verkoeling geeft (?). Andere wijken, zoals Leidschenveen en Houtwijk, hebben overigens veel meer hittestress maar daar zijn geen plannen voor.

Meer groen is natuurlijk altijd welkom, dat blijkt ook uit de enquête resultaten van zomer 2023. Maar als dat ten koste gaat van parkeerplekken? Of als het er uit gaat zien zoals de verwaarloosde helmgrasbosjes langs de Houtrustweg waar alvast een reservering is gemaakt voor een tram tracé, of de bosjes op de hoek van de Willem de Zwijgerlaan? In de plannen van de gemeente worden grote bomen ingetekend. Concrete toezeggingen over het soort beplanting en onderhoud daarvan worden echter niet gegeven. De Prins Mauritslaan lobbyt al drie jaar voor vergroening na het verdwijnen van lijn 17 maar krijgt te horen dat de gemeente daar voorlopig geen budget voor heeft. Dat geeft te denken over het soort vergroening dat de Kranenburgweg mag verwachten.

De gemeente blijkt een Rupsje Nooitgenoeg en zeker geen betrouwbare partner

De Sterfietsroute wordt opeens EN een fietsstraat, EN bevat een reservering voor een tram tracé EN moet hittestress voorkomen.  

Al voor de stormachtige bijeenkomst in mei 2023 hebben we een eerste enquête gehouden onder de bewoners met een inventarisatie van de wensen en eisen. Die wilde de gemeente toen niet in ontvangst nemen, met als gevolg een chaotische bijeenkomst. De tweede enquête daarna, met nog meer betrokken bewoners, werd wel geaccepteerd, net als de betrokkenheid van drie bewoners als vertegenwoordiging namens alle bewoners. Diverse overleggen volgden, de bewoners spraken zich uit via o.a. deze website, de omgevingsmanager werd vervangen, nog meer overleg volgde. Ons werd verweten dat we “niets willen” en dat we niet constructief in de gesprekken zaten. Omdat we nut en noodzaak van een fietsstraat betwisten, geen tramlijnreservering willen accepteren, de haakse parkeerplekken niet kwijt willen. Begin maart 2024 ontvingen we na best wel een lange radiostilte vanuit de gemeente plotseling een telefoontje waarin werd medegedeeld dat de gemeente had besloten dat ze niet langer op deze manier wensten te overleggen en dat er een website en flyer naar alle betrokkenen zouden volgen. De daarin opgenomen varianten voldoen geen van allen aan de basiswensen van de bewoners: het behouden van de brede stoep en haakse parkeerplekken en het niet expliciet inregelen van de 8 meter brede reservering voor een tramtracé. De gemeente sleept ondertussen fietsstraat als enige optie, toekomstige openbaar vervoersbehoeften, hittestress en daarmee gepaarde noodzaak voor vergroening aan als extra vereisten. Daarmee zetten ze hun voortgeschreden inzicht sinds de oorspronkelijke plannen boven het bewonersbelang en gaan ze voorbij aan het wederzijdse respect in het door hen zo belangrijk gevonden “participatietraject”

Links :

De plannen en de te verwachten procedure: https://bereikbarestad.denhaag.nl/werkzaamheden/herinrichting-kranenburgweg/kranenburgweg-plan/

De enquete, die ook voor niet betrokken bewoners te benaderen is (dus publiek toegankelijk, voor een ieder die mee wil denken, de reacties voor met name optie 3 zijn veelal van niet direct aanwonenden) https://doemee.denhaag.nl/kranenburgweg/

Optie 4:

Niet door de gemeente gepresenteerd, maar wel alvast uitgevoerd aan de overkant van de Duindam op de Kranenburgweg: twee extra brede rode fietsbanen die geschilderd zijn op het bestaande asfalt. Op dit deel is er ook nog een inpandige parkeergarage voor de bewoners, waardoor er maar aan 1 kant parkeerplekken zijn en dat voldoende is voor bijvoorbeeld bezoekers.

Optie 5:

(door onszelf bedacht, geen optie voor de gemeente want “teveel asfalt”):
Eenrichtingsverkeer, schuine parkeerplekken aan huizenzijde ( maar kan ook aan kanaalzijde natuurlijk). Separaat fietspad, extra groenvoorziening