Toekomstplannen

Kranenburgweg als we niet oppassen

We weten al sinds 2016 dat de Sterfietsroute vanuit het centrum van Den Haag wordt doorgetrokken over de Kranenburgweg. Alleen de kruispunten met de Conradkade, Westduinweg en het gemaal leveren soms gevaarlijke situaties met auto’s op omdat de aanduiding heel summier is voor zowel fietsers als kruisende auto’s.  Omdat de weg al een 30 kilometer zone met verkeersdrempels is, zien wij niet per se een toegevoegde waarde voor een Sterfietsroute. Wij vinden het echter ook niet bezwaarlijk.

Wat willen we niet?

We zijn onaangenaam verrast dat in de voorgenomen sterfietsrouteplannen tegelijkertijd ook een 7 meter reservering voor een tram tracé af wordt gedwongen als “ niet onderhandelbaar uitgangspunt”. De bewoners hebben de afgelopen jaren in meerdere participatie- en adviestrajecten al aangetoond dat de Kranenburgweg geen serieus alternatief is voor een tram tracé van centrum naar Zuiderstrand. En hoewel de route telkens opnieuw wordt ingetekend in plannen als “mogelijke route” is er nooit serieus onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke kosten, wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk tracé. Wij willen dan ook niet dat er een 7-meter groenstrook reservering wordt ingepast voor er degelijk onderzoek wordt gedaan en er onomstotelijk wordt vastgesteld dat dit de enige haalbare optie is.

 

Wat willen we dan wel?

Wij verzoeken de gemeente om:

 • Met minimale inspanningen en kosten een basis sterfietsroute op de Kranenburgweg te laten realiseren tot het moment van een definitieve keuze van een tramtracé
 • De voorgenomen groenstrook reservering te laten vervallen tot er degelijk onderzoek gedaan is naar wenselijkheid, noodzaak en haalbaarheid van de diverse alternatieven voor een OV-traject richting Zuiderstrand
 • Geen onherroepelijke veranderingen aan te brengen aan het vastgestelde Beschermd Stadsgezicht door de grenzen van het gebied te respecteren en het historische stadsbeeld in tact te laten.
 • Het projectteam Sterfietsroute aangepaste kaders mee te geven, te weten geen reservering van de 7 meter strook en het beperken van het werkgebied tot “van hek tot (bewoners)stoep
 • Een deskundige inschatting van de te verwachten gevolgschade onderzoek aan onze huizen en de waarde daarvan tijdens en na de aanleg van een groenstrook danwel tram trace
 • Een degelijk onderzoek te laten doen door een onafhankelijk bureau(s) naar 
  • de kosten van het geschikt maken van de Kranenburgweg als tram tracé
  • het aantal OV reisbewegingen dat er op dit moment wordt gemaakt vanaf en naar het Norfolkterrein en Zuiderstrand.
  • De behoefte onder bewoners van het Norfolkterrein en omliggende straten aan een tram tracé over Kranenburgweg, Duindorpdam en Houtrustweg of dat de huidige busverbindingen 28 en 22 volstaan.
  • Het aantal dagjesmensen en toeristen bepalen voor wie het Zuiderstrand hun voorkeursbestemming is
  • De invloed van de magnetische straling en trilling van een tram tracé op de aanwezige fauna bij het naastgelegen Verversingskanaal